《Ant Design Pro v5 获取动态菜单与基于角色权限管理视频教程》 和 《零基础学习 Vue3 教程 2021 年最新教程 免费视频教程》 正在更新

世界上最伟大的投资就是投资自己的教育

剧场模式
首页前端Redux轻松学 Redux-Saga 视频教程

轻松学 Redux-Saga #1 课程简介与 Redux-Saga 介绍

随风 · 元婴发布于3479 次点击

你会学到什么?

  • 为什么要使用 redux-saga

  • es6 的生成器 generator

  • redux-saga 的 API 用法

  • 如何在项目中使用 redux-saga

  • 如何把以前的项目用 redux-saga 来改写

等等

适宜人群

学习过 React 或 Redux 的同学

你需要准备什么?

  • Redux 基础知识

  • 一台电脑一杯咖啡

  • 电脑上装有 Nodejs 和一个你所喜欢的编辑器

  • 一颗热爱前端的心

计划与安排

学习资源

https://www.rails365.net/playlists/redux-ru-men-jiao-cheng-react-jin-jie Redux 入门教程(React 进阶)

https://www.rails365.net/playlists/react-redux-shi-zhan-reminder-pro-xiang-mu React & Redux 实战 Reminder Pro 项目

https://www.rails365.net/playlists/react-redux-react-router-nodejs-shi-zhan-crud-xiang React & Redux & React-Router & Nodejs 实战 crud 项目

https://www.rails365.net/playlists/react-redux-shi-xian-zhu-ce-deng-lu-ren-zheng-xi-tong React & Redux 实现注册登录认证系统

https://github.com/redux-saga/redux-saga/ 官网

https://github.com/superRaytin/redux-saga-in-chinese

https://redux-saga.js.org/ 英文在线文档

https://redux-saga-in-chinese.js.org/ 中文在线文档

https://segmentfault.com/a/1190000007248878 Redux异步方案选型

https://flaviocopes.com/redux-saga/ INTRODUCTION TO REDUX SAGA

https://www.jianshu.com/p/f3c7594c4fb4 redux-saga 初级学习教程

https://github.com/Pines-Cheng/blog/issues/9 从redux-thunk到redux-saga实践

http://yanqiw.github.io/react/2017/03/05/redux-saga.html Redux Saga实践

https://github.com/dvajs/dva

http://es6.ruanyifeng.com/#docs/generator

http://es6.ruanyifeng.com/#docs/generator-async

3 条回复

© 汕尾市求知科技有限公司 | 关注我们 | 专业版网站 | 在线学员:1131

粤公网安备 44152102000088号 | 粤ICP备19038915号

Top